QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI

Authors

  • Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Ta’lim menejmenti kafedrasi dotsenti, i.f.f.d (PhD)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.799

Keywords:

mexanizm, qurilish, iqtisodiyot, tashkiliy jihatlar, jahon tajribasi.

Abstract

Maqolada qurilish materiallari sanoatida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi haqida so‘z boradi. Olib borilgan tadqiqotlarning asosini iqtisodiyotni yanada rivojlantirish sharoitida qurilish materiallari sanoatida korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

http://www.globalconstruction2030.com

Мазур И.И. и др. Корпоративный менеджмент. - М.: Омега-Л., 2011. 781с.;

Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное управление (на совремнном этапе развития экономики РФ): учебно-практическое пособие/ Д.М.Михайлов.-М.: КНОРУС, 2010 с.27-28.;

Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2007, 480 с.;

Крук М.Д. Современные формы и механизм корпоративного управления: методология и практика. - М.; 2000- с.357;

Уолш К. Ключевые показатели менеджмента. - М.: Дело, 2001-23 с.

Беркинов Б.Б. Корпоративные структуры: основы создания и управления. - Т.: ИНБ им. Алишера Навои 2005, - с.147;

Ходиев Б.Ю. Корпоратив бошкариш. Т.: Иктисодиёт, 2010, 257 б.

Юлдашев Ш.Ғ. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув. Т.: Академия, 2005 139 б.; Карлибаева Р.Ҳ. ва б. Корпоратив молия. – Т.: ТДИУ, 2010. – 260 б.;

Зайнутдинов Ш.Н., Рахимова Д.Н. Корпоратив бошқарув. - Т.: Академия, 2010, 69 бет.;

Нуримбетов Р.И., Турикова Л.М.Корпоратив бошқарувда стратегик менежмент самарадорлигини ошириш йўллари// «Fan va texnogiyalar» 2010 y (Монография).

Фаттахова Ж.А., Яушев Р.И., Толипов К.Ф., Хамидуллин М.Б. Ўзбекистонда корпоратив бошқарувни жорий этиш муаммолари. – Т.: ИТМ, 006. – 79 б.;

Ғуломов С.С. ва б. Корпоратив ҳуқуқ. – Т.: Фан, 2004. – 703 б.;

Muallif ishlanmasi.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich. (2023). QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 45–47. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.799

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...