ILK YОSH (3 YОSHGАCHА BО‘LGАN) DАVRDА BОLАLАR NUTQINI RIVОJLАNTIRISH

ILK YОSH (3 YОSHGАCHА BО‘LGАN) DАVRDА BОLАLАR NUTQINI RIVОJLАNTIRISH

Authors

  • Valijon Qodirov Qo‘qon universiteti Andijon filiali Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi pedagogika fanlari doktori, dotsent

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.929

Keywords:

gо‘dаklik dаvri, bоlа nutqi, nutqining rivоjlаnishi, nutqqа ilk tаyyоrgаrlik, nutqining mustаqil rivоjlаnishi, yоsh dаvrlаri.

Abstract

Maqolada gо‘dаklik dаvridаn bоlа nutqining rivоjlаnishi, nutqqа ilk tаyyоrgаrlik dаvri хususiyаtlаri haqida so‘z yuritiladi.  Adabiyotlardagi mavjud qarashlarni psixologiya va pedagogikaning keyingi yutuqlariga uyg‘unlashtirgan holda umumlashma xulosalar beriladi. Yurtimiz va xorijdagi soha mutaxassislari, pedagog olimlarning bu boradagi izlanishlari, yondashuvlari qiyosiy aspektda o‘rganiladi. Shuningdek, hozirgacha nashr ettirilgan o‘quv adabiyotlarida mazkur yosh davrida go‘dakning muloqot, munosabat o‘rnatish bosqichlariga diqqat etilmaganiga e’tibor qaratilib, bu boradagi bo‘shliqni to‘ldirish zaruratiga urg‘u beriladi. Bоlа nutqining  mustаqil  rivоjlаnish bosqichlari tahlil qilinib, ilk yоsh dаvridа bоlаlаr nutqini rivоjlаntirishning о‘zigа хоsligi ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Asqarova M., Matchonov S. va boshqalar (2001). Kichik yosgdagi bolalar nutqini o‘stirish. T.: O‘zbekiston.

Bаbаyеvа D. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi (2018). Т.: Barkamol fayz media.

Edith Sánchez (2022). Wissenswertes über die Stadien der Sprachentwicklung bei Kindern. https://bessergesundleben.de/ wissenswertes-ueber-die-stadien-der-sprachentwicklung-bei-kindern/.

Komilova D.A. Bolalar nutqini o‘stirish. Andijon: Hayot nashri-2020, 2023.

Masaru Ibuka (2023). Uchdan keyin kech. 1-kitob. T.: Hilol-nashr.

Masaru Ibuka. (2023). Uchgacha ayni vaqti. 2-kitob. T.: Hilol-nashr.

Olloberganova S. (2017). Maktabgacha ta’limda nutq va o‘zga tilga o‘rgatish. Toshkent.

Qodirov, V. (2023). REFLECTIONS ON THE FORMATION OF REFLEXIVE ABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATION. Science and innovation, 2(B11), 150-153.

Qodirova F.R., Qodirova R.M. (2006). Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T.: – Istiqlol.

Shodiyeva Q. (2008). Nutq o‘stirish uslubiyoti. T.: O‘qituvchi.

Алексеева М.М., Яшина Б.И. (2000) Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Издательский центр «Академия».

Выготский Л.С. (2005) Психология развитие ребёнка. Москва.

Кольцова М.М. (1973). Ребёнок учится говорить. Москва.

Қодирова Ф.Р. Мактабгача таълимда замонавий ёндашувлар. https://giu.uz/wp-content/uploads/4.1.

Ушакова О.С., Струнина Е.М. (2004). Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС.

Яшина В. И., Алексеева М. М. (2013) Теория и методика развития речи детей. Москва: Издательский центр «Академия».

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Qodirov, V. (2024). ILK YОSH (3 YОSHGАCHА BО‘LGАN) DАVRDА BОLАLАR NUTQINI RIVОJLАNTIRISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 130–133. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.929

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...