OʻSMIRLARGA XOS DESTRUKTIV XULQNI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FENOMENLAR

OʻSMIRLARGA XOS DESTRUKTIV XULQNI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FENOMENLAR

Authors

  • Dilrabo Norqoʻziyeva Qo‘qon Universiteti Psixologiya fanlari doktori (PhD), v.b.dotsent

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.928

Keywords:

agressiya, ijtimoiy-psixologik omillar, psixoprofilaktika, psixokorreksiya, konstruktiv xulq, kuchaytiruvchi stimul, instrumental va ekspressiv xususiyat, konstruktiv xatti-harakat, destruktivlik.

Abstract

Mazkur maqolada ta’lim samaradorligini pasayishiga olib keluvchi o‘smirlarga xoc agressiv xulq-atvorning psixologik muammosi tahlili, keltirib chiqaruvchi ijtimoiy-psixologik omillari va uni bartaraf etishning imkoniyatlari haqida keltirib o‘tilgan. Shuningdek, maqolada agressiv xulq-atvorning o‘smirlarda aksentuatsiya ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘lishi, ularda mavjud konstruktiv xatti-harakatlarni destruktivlikka aylanishi borasidagi tahlillar ham bayon etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. М., 1989. - 224 с.

Берковиц Леонард. Агрессия: причины, последствия и контроль. Санкт-Петербург, Прайм-Еврознак, 2007.- 443 с

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб: Питер, 2001. – 352 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Зимелева З.А. Агрессивное поведение подростков и личность родителей / Публикации в журналах портала ПсйЖоурналс.ру // Психологическая наука и образование. 2001. том 6, № 4 с. 22-27

Formation of constructive behavior as a factor in the effectiveness of schoolchildren’s education.

ND Sheralievna. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, Vol. 10 No. 12 (2022) 1212–1216.

Самусенко И.Л. К решению проблемы агрессивного поведения детей и молодежи / И.Л. Самусенко // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия: Педагогика и психология. – 2010. – № 7. –50 с.

Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия «Психологический практикум». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. -160 с.

Энциклопедия. https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/entsiklopediya-uz/.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Norqoʻziyeva, D. (2024). OʻSMIRLARGA XOS DESTRUKTIV XULQNI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FENOMENLAR. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 127–129. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.928

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...