4-SINF ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA “SIFAT SO‘Z TURKUMI” BILAN TANISHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI

4-SINF ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA “SIFAT SO‘Z TURKUMI” BILAN TANISHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Authors

  • Saidaxon Davlatova Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi,
  • Muazzamxon Xodjayeva Qoʻqon universiteti talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.924

Keywords:

ona tili, darslik, maktab, sifat so‘z turkumi, metodika, usul, innovatsiya,

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kun ta’limining dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan o‘zbek tili grammatikasidagi mavzulardan biri, xususan, sifat so‘z turkumini o‘quvchilarga o‘ragatishning innovatsion metodlari haqida so‘z boradi. Maqolada 4-sinf ona tili savodxonligi darslarida “sifat so‘z turkumi”ning o‘qitilishi va o‘rganishida innovatsion usullarning roli va ahamiyati muhokama qilingan hamda  innovatsion usullar bilan o‘quv jarayonini yanada samarali qilish uchun interaktiv dars usullari, texnologik vositalar va zamonaviy integratsion usullarning tahlili keltirilgan. Natijalar qismida ta’lim jarayonida o‘tkazilgan innovatsion usullar orqali foydalanishda o‘quvchilarning sifat so‘z turkumidagi so‘zlarni o‘rganish va ularni amaliy ravishda qo‘llashlari uchun ko‘rsatilgan samarali natijalar bayon qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘rgatishning mazmuni va vazifalari. (abiturtest.uz)

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020dagi O‘RQ-637-son

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.10.2019dagi PF-5850-son

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 20.10.2020dagi PF-6084-son

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.05.2022dagi PF-134-son

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 26.05.2023dagi PF-79-son

Nigora N. Boshlang‘ich sinflarda ona tili fanida sifat so‘z turkumini o‘rgatish //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 20. – №. 2. – С. 123-126.

Zebiniso T. Sifat soz turkumining uslubiy xususiyatlari//Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4.-С.34-37.

J.Mamazoirova Boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning sifat so‘z turkumi bo‘yicha lisoniy kompetensiyalarini shakllantirish metodologiyasining adabiyotlarda o‘rganilishi //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 7-10.

G.Urazova Boshlang‘ich sinflarda sifat so‘z turkumini o‘rgatishda o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini o‘stirish: – 2023. –https://doi.org/10.37547/iqro-volume04-issue01-35.IQRO,4(1), 162–11.164. Retrieved from https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/1626

Shaxnoza A., Iroda X. Qadimgi turkiy lug‘atlarda sifat so‘z turkumiga oid so‘zlarning lingvistik tahlili //Oбразование, наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 21. – №. 6. – С. 70-72.

J.H.Mamazoirova Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida sifat so‘z turkumi bo‘yicha lisoniy kompetentsiyalarni shakllantirish metodіkasi //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 393-396.

M.H.Ergashova Boshlang‘ich sinflarda sifat turkumi ustida ishlash metodikasi //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 134-137.

S.Matchonov, H.Bakiyeva, X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, G.Xolboyeva, Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi, darslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan. Toshkent – 2021,142-145- betlar.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Davlatova, S., & Xodjayeva, M. (2024). 4-SINF ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA “SIFAT SO‘Z TURKUMI” BILAN TANISHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 115–118. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.924

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...