IQTISODIY O‘SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH

IQTISODIY O‘SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH

Authors

  • Nargiza Yormonqulova Qo‘qon Universiteti Xalqaro turizm va iqtisodiyot kafedrasi o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.922

Keywords:

Iqtisodiy o‘sish omillari, ekstensiv va intensiv o‘sish, globallashuv, Barqaror rivojlanish maqsadlari, O‘zbekiston- 2030 strategiyasi, Infratuzilma, inson kapitali

Abstract

Maqolada iqtisodiy o‘sish tushunchasining mohiyati, uning turlari, iqtisodiy o‘sish sur’atiga ta’sir qiluvchi omillar tahlili, iqtisodiy o‘sishga berilgan ta’riflar, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning mohiyati va zarurati tahlil qilinadi. Yuqoridagilarni  hisobga  olgan  holda,   mamlakat  o‘sishining  mavjud  holati  tahlil  qilindi.  Shunday  qilib, ushbu  maqolaning  asosiy  e'tibori  iqtisodiy o‘sish omillarining qanchalik muhim ekanligi, ya’ni mamlakat yalpi ichki mahsulotida tutgan o‘rni va iqtisodiy o‘sish omillarini yanada takomillashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yilda qabul qilingan 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g’risidagi qarori.

Berkinov.B.B.,Mamatova F.X. “Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash yo‘llari”.Risola. T.”TDIU”,2011.-60 b.

Berkinov.B.B., Axmedov U.Q., “Uy xo‘jaliklari rivojlanishi va oila daromadlarini oshirish istiqbollari”.T-“Fanvatexnologiya”,2013.-144.b

Shodiyev T.Sh., Xakimov T.X., Boltaeva L.R., Ishnazarov A.I., Nurullayeva Sh.. Muminova M.A. “ Ekonometrika” (o‘quv qo‘llanma). —Т.: TDIU, 2007.-178-bet).

Abdullayev a.,Umarov N. “Milliy hisoblar tizimi va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar statistikasi” –T. ;Moliya,2001.-92-bet.

Shodiyev.X “Ekonometrika fanining predmeti,usullari,vazifalari va asosiy tushunchalari” T:2017 bet.41-bet.

B.J.Xakimov,B.B.Alimov,U.A.Xolmirzayev “Iqtisodiy tahlil nazariyasi” T: “Iqtisod-Moliya”-2013.

Z.A.Jumayev, “Makroiqtisodiyot” T:2018. 112-b.

Xodjaev R., Maxmudov B., Xadjaev X., Ergashev E, Egamberdiev R. Mikro va makroiqtisodiyot.O‘quv qo‘llanma-T.:”ILM ZIYO” 2012, 324 b.

Khursanaliev, B. (2023). THE IMPACT OF POPULATION GROWTH ON THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1, 8-11.

Nishonkulov Shohruhxon, & Gafurov Khurshid. (2023). THE IMPACT OF UZBEKISTAN’S FOREIGN DEBT ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1(1), 265–267. https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.431

Po‘latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities.

Мелибаева, Г. (2021). Иқтисодиётни диверсификациялаш шароитида тижорат банк активлари самарадорлигини ошириш масалалари. Общество и инновации, 2(4/S), 282-291.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Yormonqulova , N. (2024). IQTISODIY O‘SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 109–112. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.922

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...