INNOVATSION RIVOJLANISHNI MIKRO DARAJADA TADQIQ ETISH

INNOVATSION RIVOJLANISHNI MIKRO DARAJADA TADQIQ ETISH

Authors

  • Nilufar Yuldasheva Farg‘ona politexnika instituti Menejment kafedrasi dotsenti, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.920

Keywords:

innovatsiya, texnologiya, strategiya, innovatsion strategiya, rivojlanish, korxona, strategik boshqaruv.

Abstract

Innovatsion omillarning ahamiyati ortib borayotganligi sababli, moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan modellar korxona faoliyatining qonuniyatlarini tushunishga kamroq imkon beradi va innovatsion rivojlanish bo‘yicha boshqaruv qarorlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Innovatsion faoliyat kabi murakkab hodisani tushunish uchun moliyaviy faoliyat bilan bir qatorda moliyaviy bo‘lmagan, birinchi navbatda, sifatli ma'lumotlardan foydalanish tendensiyasi kuchaymoqda. Kompaniya iqtisodiyoti bo‘yicha tadqiqotlarda sifatli ma'lumotni hisobga olish yo‘nalishlaridan biri strategik tahlil metodologiyasini moslashtirishdir, ammo uning muhim kamchiliklari shundaki, u asosan kompaniyadan tashqaridagi omillarni tahlil qilish doirasida tahlil qilishga qaratilgan. -pozitsion yondashuv deb ataladi. Shu bilan birga, innovatsion va sanoat rivojlanishining qonuniyatlarini tushunish uchun muayyan korxonalar va tarmoqlarning innovatsion faoliyatidagi muvaffaqiyatni tushuntiruvchi kompaniya ichidagi omillarni tahlil qilish juda muhimdir. Shu jihatdan maqolada korxonalarda innovatsion jarayonlar tadqiq etilgan. Korxonalarda innovatsion strategiyalarni tatbiq etish yo‘nalishlari bo‘yicha takliflar keltirilgan. Innovatsion strategiyalarni shakllantirish usullari, korxonalarni rivojlantirishning faol innovatsion strategiyalari yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Аньшин, В.М. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития [Текст] / В.М. Аньшин, А.А. Дагаев. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Дело, 2007. – 584 с.

Лапин, Н.И. Теория и практика инноватики [Текст] / Н.И. Лапин // М.: Университетская книга: Логос, 2008. – 328 с

Моделирование динамики распределения предприятий отрасли по уровням эффективности (на примере черной металлургии) / Л.М. Гельман, М.И. Левин, В.М. Полтерович, В.А. Спивак // Экономика и математические методы. – 1993. – №3. – Том 29. – С. 460-469.

Abduvakhidovna, Y. N. (2022). Directions for the Effective Use of Innovative Strategies in the Management of Industrial Enterprises. Open Access Repository, 8(6), 125-129.

Yuldasheva, N. (2022). Features of the process of forming innovative strategy under conditions of modern realities. Academic research in modern science, 1(9), 310-312.

Юлдашева, Н. (2022). Корхоналарда инновацион ривожланиш стратегиясини бошқариш хусусиятлари. Экономика и образование, 23(2), 129-135.

Юлдашева, Н. А. (2022). Научно-теоретические аспекты разработки инновационных стратегий в управлении промышленными предприятиями. Бюллетень науки и практики, 8(5), 457-461.

Abduvakhidovna, Y. N. (2023). Factors influencing the implementation of the innovation strategy at industrial enterprises. World Bulletin of Management and Law, 19, 5-11

Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент / В. Г. Медынский. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 295 с

Янченюк, Е. В. Современные реалии инновационного развития и его инвестиционное обеспечение / Е. В. Янченюк // Экономика и управление. – 2010. – № 4. – С. 92–96.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Yuldasheva , N. (2024). INNOVATSION RIVOJLANISHNI MIKRO DARAJADA TADQIQ ETISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 99–103. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.920

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...