TADBIRKORLIK MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISH

TADBIRKORLIK MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Mansur Sultonov Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrasi assistenti
  • Svetlana Kuzmina Sankt-Peterburg davlat elektrotexnika universiteti Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.914

Keywords:

kichik biznes, tаdbirkоrlik, YAIM, mоtivаtsiyа, chаkаnа sаvdо, dаrоmаd, Yаngi O‘zbеkistоnning tаrаqqiyоt Strаtеgiyаsi.

Abstract

Jаhоn mаmlаkаtlаri milliy iqtisоdiyоtlаri tаrkibining о‘zgаrishi, xususаn, kichik biznеs vа xususiy tаdbirkоrlik sоhаlаrining ustuvоr аhаmiyаt kаsb еtishi hаmdа xо‘jаlik fаоliyаtining ijtimоiylаshuv jаrаyоnlаrining jаdаllаshuvi zаmоnаviy ijtimоiy mеhnаt munоsаbаtlаri rivоjlаnishining о‘zigа xоs xususiyаtlаrini tаvsiflаydi. Hozirgi kunda tadbirkorlik muhitini rivojlantirishning dolzarbligi hamda motivatsiya omillaridan foydalanish zaruriyati haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son)

Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T.: NMIU 2017. 39-bet.

Smiljanic Stasha. Small Business Administration, 2022. URL:https:policyadvice.netinsuranceinsightssmall-buziness-statistics

Фридман ДЖ. Петти В, Смит А., Рикардо Д. Сочинения // Классика экономической мысли. – М.: ЭКСМО Пресс, 2000. – 164 с.; Кантильон Р. Основы предпринимательской деятельности. Москва: 2001. – 44 с.; Marshall A. Industry and trade. – Vani Prakashan, 2015. – 556 p. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. – Издательство: Вильямс, 2015. – 1360 с.;

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 24.01. 2020

Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. -T.: O‘zR FA “Fan” nashriyoti, 2019. - 568 B.

Предпринимательство: Учебник для ВУЗов Под. Ред.В.Я.Гординкеля, Г.Б.Поляка, Швандара. –М.: ЮНИТИ, 1999.

Sirojiddinov I., Hojiboyeva I. Hududlarda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish. Iqtisodiyot va taʼlim. -T.: 2017 № 4, - B. 36

Stat.uz

http://www.m-еcоnоmy.ru

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Sultonov , M., & Kuzmina, S. (2024). TADBIRKORLIK MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 78–80. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.914

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...