MAMLAKATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI SALOMATLIK DARAJASI TAHLILI

MAMLAKATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI SALOMATLIK DARAJASI TAHLILI

Authors

  • Gulira’no Ruzmetova Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.912

Keywords:

inson kapitali, sogʻliqni saqlash, YaIM, aholi jon boshiga daromadlar, aholi jon boshiga sog’liqni saqlash xarajatlari

Abstract

Ushbu tadqiqot mamlakatda aholi salomatligi va inson kapitali rivojlanishi o'rtasidagi muhim munosabatlarni o'rganadi va aholining sog'lig'i holati inson kapitalining umumiy rivojlanishiga, ta'lim, ko'nikmalar, samaradorlik va iqtisodiy farovonlikka qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Analiz va sintes, qiyosiy tahlil asosida Oʻzbekiston Respublikasi aholisining umir koʻrish davomiyligi, aholiga nisbatan 1000 ta tugʻilgan 5 yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlim darajasi, aholining jon boshiga YaIMga nisbatan sogʻliqni saqlash xarajatlari tahlil qilindi. Ushbu tahlildan olingan tushunchalar siyosatchilar va manfaatdor tomonlarni inson kapitalini oshirish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun sog'liqni saqlash tizimlari va sog'liqni saqlash tadbirlariga sarmoya kiritish muhimligi haqida ma'lumot berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

О‘zbekistоn Resрublikasi Рrezidentining 2022-yil 28-yanvardagi РF-60-sоnli “2022-2026-yillarga mо‘ljallangan Yangi О‘zbekistоnning taraqqiyоt strategiyasi tо‘g‘risida”gi farmоni.

Aart Kraay The world bank human capital index: a guide. 2019. Published by Oxford University Press on behalf of the International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com doi: 10.1093/wbro/lkz001

Schultz, Theodor W. Investment in human capital: the role of education and research. – N.Y., 1971.

Bekert. Investment in human capital: the role of education and research. – N.Y. G. S. Investment in Human Capital:A. Theoretical Analysis. // Journal of Politikal Economy. Supplement. Oct., 1962

Preston, Samuel H. “The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development.” Population Studies, vol. 29, no. 2, 1975, pp. 231–48. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2173509. Accessed 29 Mar. 2024.

Grossman, Michael. “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health.” Journal of Political Economy, vol. 80, no. 2, 1972, pp. 223–55. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/1830580. Accessed 2 Apr. 2024.

Dhrifi A. Health-care expenditures, economic growth and infant mortality: Evidence from developed and developing countries CEPAL review 125(December 2018):69-92 December 2018 DOI: 10.18356/02c1a26c-en

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UZ

https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=UZ

Oʻzbeistonda sogʻliqni saqlash statistik toʻplam Toshkent-2023

Salayev S.K., Raximova S.M. Tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Monografiya Urganch-2024. 53b.

Ruzmetova G.A. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda inson kapitalini tadqiq qilishdagi yondashuvlar. Toshkent iqtisodiyot universiteti Iqtisodiyot va ta’lim jurnali 2023-yil 6-son 329-335 betlar https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss6/a52

Ruzmetova G.A. Inson kapitalini boshqarishning xorij tajribasi//Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2024-yil 1-son. 612-619 bet. https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz

Sherov А.B., Ruzmetovа G.А. O ‘zbekistondа oliy tа’lim tizimi borаsidа аmаlgа oshirilаyotgаn islohotlаr vа uni moliyаlаshtirishning dolzаrb mаsаlаlаri //Orientаl renаissаnce: Innovаtive, educаtionаl, nаturаl аnd sociаl sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 264-270.

Sherov А.B., Ruzmetovа G.А. Oliy tаlim muаssаsаlаrini moliyаlаshtirish modellаri//Internаtionаl Conference on Reseаrch Identity, Vаlue аnd Ethics. – 2022. – С. 170-174.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Ruzmetova , G. (2024). MAMLAKATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI SALOMATLIK DARAJASI TAHLILI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 69–72. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.912

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...