QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONАLАRI FАOLIYATINI BOSHQARISHDA LOGISTIKА АXBOROT TIZIMLАRINI JORIY ETISH MEXАNIZMLАRI

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONАLАRI FАOLIYATINI BOSHQARISHDA LOGISTIKА АXBOROT TIZIMLАRINI JORIY ETISH MEXАNIZMLАRI

Authors

  • Husanbek Nazarov Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti, Oziq ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqqaro instituti o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.909

Keywords:

Logistika, logistika axborot tizimlari, logistika axborot tizimi tashkiliy tuzilmasi, logistika jarayonlari, transport, ombor operatsiyalari, zaxirani boshqarish, yuklarni tashish operatsiyalari, axborot kommunikatsiya taʼminoti.

Abstract

Ilmiy maqolada logistika axborot tizimlari tushunchasi, qishloq xo’jaligi korxonalarida logistika axborot tizimlarini joriy  etish, logistika axborot tizimlari qanday asosiy vazifalarni bajarishi kerakligi, logistika axborot tizimining tashkiliy tuzilmasi,  axborot logistika tizimlari qanday talablarga javob berishi, logistika operatsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha qishloq xo’jaligi korxonalari  harakatlarining asosiy yo‘nalishlari hamda logistika axborot tizimi qanday imkoniyatlarni yaratishi keng yoritib berilgan.  

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi – Qishloq xo‘jaligi transformatsiyasi 2030 - - matn: elektron.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5598-sonli “O‘zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat hamda axborot tizimlarini joriy etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. 2018-yil 13-dekabr.

Korobeynikova, E.V. Digital Transformation Of Russian Economy: Challenges, Threats, Prospects. 2019. pp. 1418-1428.

Ashurmetova N.A. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy baholash tizimlarining tahlili // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2018 yil.

“Raqamli O‘zbekiston –2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli farmon. 2020-yil 5-oktabr.

Istamovich S. B. Qishloq xo’jaligida yangi texnologiyalarni iqtisodiyotda foydalanishi //SAMARALI TA’LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 205-208.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4699 sonli “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2020-yil 28-aprel.

Avazbek O‘g‘li, N. X. (2023). Multiservisli Tarmoqni Tezkor Boshqarish Usullari. O‘zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali, 2(17), 611-615.

Nazarov Х., Isomiddinov I. Raqamli Iqtisodiyotga O‘tish Jarayonidagi Muammolar Va Yechimlar //Nashrlar. – 2023. – S. 366-369..

Maxkamovich A. A., Avazbek O‘g‘li N. X. Qishloq Xo 'Jaligi Tarmog 'Ini Zamonaviy Axborot Texnologiyalari Orqali Raqamlashtirish Va Innovatsiyalarni Jadallashtirish Istiqbollari //Qo 'Qon Universiteti Xabarnomasi. – 2023. – T. 9. – S. 26-30.

Сацкая 3. Логистика логистике рознь //Специальное приложение к журналу «Эксперт»: Оборудование (рынок, предложение, цены). - 2000. - №7. - С.6-7.

Плоткин Б.К. Основы логистики: Учебное пособие. - Л.:ЛФЭИ, 1991. -54с.

Макаренко М.В., Канке А.А. Производственная логистика: Уч. Пособие. В 2-х ч. - Ч.1. - М.: Изд-во ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1996. - 159с.

Информационные технологии и системы в логистике : курс лекций для студентов специальности 1-26 02 05

«Логистика». В 2 ч. Ч. 1. Информационные потоки и технологии в логистике / А. П. Гуменников. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – 68 с.

www.review.uz.

www.agro.uz.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Nazarov , H. (2024). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONАLАRI FАOLIYATINI BOSHQARISHDA LOGISTIKА АXBOROT TIZIMLАRINI JORIY ETISH MEXАNIZMLАRI . QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 57–60. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.909

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...