KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYALARNING ROLI

KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYALARNING ROLI

Authors

  • Kanizaxon Mo‘minova Qo‘qon Universiteti o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.908

Keywords:

investitsiya, korxona, rivojlantirish dasturlari, innovatsiya, texnologiya, strategiya.

Abstract

Maqolada korxonalarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishda investitsiyalarning roli qandayligi, ularni bu jarayondagi ijobiy va salbiy tomonlari haqida so‘z yuritiladi. Ushbu mavzu yuzasidan bir qator tadqiqotchilar tomonida olib borilgan ilmiy izlanishlar va ularning tahlili bayon qilinadi. Shuningdek tadqiqotni olib borish jarayonidagi Statistik ko‘rsatkichlarni tahlil qilishda O‘zbekiston Respublikasining statistika portali statistik ma’lumotlaridan foydalanilgan. Korxonalarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishda investitsiyalarning roli qay darajada ekanligini aniqlash maqsadida O‘zbekiston hududida faoliyat olib boruvchi korxona menejerlarning fikri o‘rganilgan. Menejerlarni bu savollarga bergan javoblari maqolaning natijalar qismida bayon qilindi. Maqolaning ohirida muallif tomonidan korxonani rivojlantirishda investitsiyalarning rolini oshirish uchun bir nechta muhim tavsiyalar berib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Роль инвестиций и их формирование для реализации программы развития предприятия. Новиков Н.И.2014.

Enterprise’s investment policy in the system of ensuring economic security of transport. A Zigunova , N Shevkunov. 2020.

Investment attractiveness of enterprise and sustainable development of industrial region. G. Aleksandrov, G. Skvortsova. 2021.

Ishlab chiqarish tarmoqlari samaradorligini oshirishda investitsiyalardan foydalanishning nazariy va iqtisodiy asoslari. Sh.z. Safoevna, B.D. Olimovna. 2022

Investitsiya faoliyatining iqtisodiy mohiyati va uning xususiy sektordagi oʻrni. R.X. Saidakbarov.2023.

Xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda tutgan o‘rni va ahamiyati. Mamatov Sirojiddin Asomiddinovich. 2021

Maxmudova Zilola. (2023). TALIM MUASSASI RAHBARLARIDA YUKSAK AXLOQIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 78–83. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/17

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

Умаров, Т. (2024). РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ. YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12.

Otto, M., & Thornton, J. (2023). JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO MUNOSABATLAR. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 216-219.

Mamurjonovich, U. T. (2022). WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS. ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ХМ БЕРБЕКОВА». КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ (РОССИЯ) ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТАЗКИЯ, 142.

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Mo‘minova , K. (2024). KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYALARNING ROLI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 51–56. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.908

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...