MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILIGA MARJINAL YONDASHUV

MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILIGA MARJINAL YONDASHUV

Authors

  • Zoxid Kusharov Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dotsenti

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.906

Keywords:

raqobat, narx, talab va taklif, iqtisodiy tizim, poda tarkibiy tuzilishi, marjinal tadqiqot, marjinal daromad, elastiklik ko‘rsatkichlari, ziyonsizlik nuqtasi, retabellik.

Abstract

Maqolada chorvachilik mahsulotlari, xususan go‘sht va sut ishlab chiqarish jarayonida samaradorlikni oshirishda marjinal tahlil usullarining ahamiyati, uni aniq ma’lumotlar asosida hisoblash yo‘llari, hisoblashlar bo‘yicha olingan natijalar tahlil etish asosida ilmiy xulosalar bayon qilingan. Bunda marjinal tadqiqot usulining o‘ziga xos xususiyatlari ochib berildi, elastiklik ko‘rsatkichlari jumladan, narxga nisbatan talab elastikligi yoki daromadga nisbatan talab elastikligi sifatida go‘sht bozoridagi vaziyatni yanada aniqlashtirishga imkon yaratdi. Marjinal tadqiqotlarimiz uchun qo‘llaniladigan o‘zgaruvchan xarajatlarga asosan ozuqa xarajatlari hisobga olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, https://lex.uz/uz/docs/5841063

O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-sonli “O‘zbekiston Respublikasi qishlok xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, / https://lex.uz/docs/4567334.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 29 yanvardagi PK-4576-sonli “Chorvachilik tarmog‘ni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha choratadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, / https://lex.uz/docs/4717189

Исмаилов А.К. Проблемы самообеспечения Узбекистана животно-водческой продукцией. –Ташкент, “Меҳнат”, 1988. –232 с.

Nosirov U.N. Qoramolchilik, Darslik, –T.: 2001. –383 b.

A.Abduraximov, Z.Kusharov. Qishloq xo‘jaligida go‘sht ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va uni oshirish istiqbollari (monografiya). “Ren-Poligraf” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.7,2 b.t., Toshkent-2012

N.Noraliyev, Z.Kusharov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilik mahsulotlari yetishtirish jarayonlarini modellashtirish (monografiya). “Iqtisod-moliya” nashriyoti, “Xumoyunbek-istiqlol mo‘jizasi” bosmaxonasi. Toshkent – 2019 y

Z.Kusharov. Agroservisni rivojlantirish asosida chorvachilikda menejment samaradorligini oshirish mexanizmlari (monografiya). TDAU Taxririyot nashriyot bo‘limining RIZOGRAF apparatida chop etildi. Toshkent – 2021 y

Z.Kusharov. Turli xo‘jalik yuritish shakllaridagi qishloq xo‘jaligi korxonalarida go‘sht ishlab chiqarishning ahamiyati (maqola) “Iqtisodiyot va ta’lim” jurnali, №1, 2021, 248-1241 betlar.

https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/68

Урманов Н.Т. Моделирование производственной программы по живот-новодству в селскохозяйственных предприятиях: Автореф… к.э.н. –Т.: 1989. –23 с.

Халиков С. Р. Экономическая эффективность интенсификации производства говядины и пути ее повышения в условиях орошаемого земледелия: Автореф. дис..к.э.н.,–Киев, 1984. –23 с.

Хидиров И. Интенсификация производства говядины. –Т.: “Меҳнат”, 1989. –48 с.

Xakimov R. O‘zbekiston Respublikasi chorvachilik mahsulotlari bozori va tarmoqda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘nalishlari. Monografiya, –T.: 2005, –126 b.

“Zooveterinariya” jurnali: -Toshkent, 2018. №6-7, -B. 5.

Stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Kusharov , Z. (2024). MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILIGA MARJINAL YONDASHUV . QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 44–47. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.906

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...