IQTISODIYOT YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA UNUMLI METODLAR

IQTISODIYOT YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA UNUMLI METODLAR

Authors

  • Iqboljon Xaydarov Qo‘qon universiteti, Raqamli texnologiyalar va matematika kafedrasi o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.903

Keywords:

Matematika ta'limi, iqtisodiyot talabalari, o‘qitish usullari, hayotiy misollar, interfaol ta'lim.

Abstract

Ushbu maqola iqtisod talabalariga matematikani o‘rgatishning samarali usullarini o‘rganadi, ta'lim natijalarini yaxshilash uchun samarali ta’lim metodlaridan foydalanish muhimligini ko‘rib chiqadi. Hayotiy misollar, interfaol metodlar, texnologiya integratsiyasini o‘z ichiga olgan holda, o‘qituvchilar o‘quvchilarning faolligini va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi samarali o‘quv jarayonlarini tashkil etish mumkin. Maqola nazariy matematik tushunchalar va iqtisoddagi amaliy qo‘llanmalar o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etishda ushbu o‘qitish metodologiyalarining ta'sirini ta'kidlaydi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, innovatsion o‘qitish amaliyotini qo‘llash orqali o‘qituvchilar iqtisod yo‘nalishi tabalariga matematik tamoyillarni chuqur tushunish va ularning iqtisodiy tahlil va qarorlar qabul qilish jarayonlaridagi ahamiyatini oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oche, E. S. (2012). Assessing the relative effectiveness of three teaching methods in the measurement of students' achievement in mathematics. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 3(4), 479-486.

Nickson, M. T., & Smith, R. P. (1973). An Investigation into Alternative Methods of Teaching Elementary Mathematics to Students of Economics. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 4(1), 25-30.

ADIGUN, O. T. (2018). STUDENTS’INTEREST IN LEARNING MATHEMATICS AS A MEANS OF ECONOMIC RECOVERY. Journal of Curriculum and Instruction, 11(1).

Blazar, D. (2015). Effective teaching in elementary mathematics: Identifying classroom practices that support student achievement. Economics of Education Review, 48, 16-29.

Agah, M. P. (2020). Challenges of mathematics in economic development in the twenty-first century: Implications for tertiary education. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(3), 20-25.

Taylor, R., & Scott, A. (2011). Mathematics for Economics: Enhancing Teaching and Learning. Teaching Quantitative Methods: Getting the Basics Right, 142.

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2004). Improving mathematics teaching. Educational leadership, 61(5), 12-17.

Hasana, S. N. (2019). Multimedia development using visual basic for application (VBA) to improve students’ learning motivation in studying mathematics of economics.

Papanastasiou, C. (2008). A residual analysis of effective schools and effective teaching in mathematics. Studies in Educational Evaluation, 34(1), 24-30.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Maxmudova Zilola. (2023). TALIM MUASSASI RAHBARLARIDA YUKSAK AXLOQIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 78–83. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/17

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

UMAROV, T. (2024). PSYCHOLOGICAL HELP IN ADJUSTING PRIMARY CLASS STUDENTS TO SCHOOL.

Умаров, Т. (2024). РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И СОВЕРШЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ. YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12.

Otto, M., & Thornton, J. (2023). JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO MUNOSABATLAR. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 216-219.

Mamurjonovich, U. T. (2022). WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS. ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ХМ БЕРБЕКОВА». КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ (РОССИЯ) ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТАЗКИЯ, 142.

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Iqboljon Xaydarov. (2024). IQTISODIYOT YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA UNUMLI METODLAR. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 35–37. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.903

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...