KIMYO KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA BIZNESNI BOSHQARISH MODELLARINING ROLI VA AHAMIYATI

KIMYO KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA BIZNESNI BOSHQARISH MODELLARINING ROLI VA AHAMIYATI

Authors

  • Feruza Jurakuziyevna Avulchayeva Farg‘ona politexnika instituti Menejment kafedrasi ilmiy darajali katta o‘qituvchisi, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.900

Keywords:

sanoat korxonalari, kimyo sanoati, boshqaruv modeli, boshqaruv tizimi, strategiya, biznes modeli, bosqichlar, jarayon tavsifi

Abstract

Bugungi dunyoda tobora ko‘proq korxonalar raqobatdosh tahdidlar bilan birga paydo bo‘ladigan, o‘zgaruvchan va doimiy rivojlanayotgan yangi texnologiyalar bilan atrof-muhitni tushunishga intilmoqda. Bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun, birinchi navbatda, tashkilotda biznes jarayonlari qanday tashkil etilganligini va ular tashqi muhit sharoitlarining o‘zgarishiga qanchalik moslashuvchan bo‘lishi mumkinligini tushunish kerak. Biznes jarayonini korxona ishiga aylantirish uchun uni moliyaviy, texnologik va inson resurslari bilan ifodalash, shuningdek ularni tezda boshqarish lozim. Biznes-jarayonlarni boshqarish korxonaga takomillashtirish, yangi texnologiyalar ustidan nazoratni ta'minlash imkoniyatini beradi, shuningdek, biznes jarayonlarini optimallashtirish usullaridan foydalangan holda samarali ishlab chiqarish tsikllarini o‘zlashtirish jarayonida integratsiya qilish imkoniyatini beradi. Maqolada kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv modellari tuzilishi, tarkibiy qismlariga xos xususiyatlar, xorijiy boshqaruv modellari, ularning ahamiyatli jihatlari, boshqaruv jarayonlarini tashkil etish bosqichlari yoritilgan. Boshqaruv modellarini takomillashtirish masalalarining ahamiyati tavsiflab berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Федоренко А. Стратегия предприятия vs. Бизнес-модель предприятия [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://socium.com.ua/2011/02/business-strategy-vs-business-model/#more-1190.

Соолятте А.Ю. Бизнес-модель - ключ к развитию бизнеса на основе инновация //Менеджмент инноваций. - 2010. - №1 (09). – С. 6-15.

Эффективные модели бизнеса [Электронный ресурс]. - 2002. - Режим доступа: http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=110.

Котельников В.Ю. Ten3: Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых инновациями - М: Эксмо, 2007. - 96 с.

Шингарев А.В. Построение бизнес-модели корпорации, ориентированной на развитие [Электронный ресурс]. - 2002. - Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m74/3.htm.

Чан Ким У., Моборн Р. Стратегия голубого океана. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 304 с.

Чесборо Г. Открытые бизнес-модели: IP – менеджмент. – М.: Поколение, 2008. – 352 с.

Hamel G., Prahalad K. Competing for the Future. – Boston: Harvard Business Review Press, 1996. – 384 p.

https://uzkimyosanoat.uz/uz/company/history

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 fevraldagi PQ-4992-sonli “Kimyo sanoati korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sog‘lomlashtirish, yuqori qo‘shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” Qarori https://lex.uz/docs/5288160

https://buklib.net/books/37278/

Авулчаева Ф.Ж. Саноат корхоналарини иқтисодий бошқариш моделларини такомиллаштириш йўллари. “Biznes-Эксперт” номли журналида №7 2020 йил 104-106 бетлар.

Avulchayeva F. J. «Improving business models based on a strategic approach» Clarivate Analytics International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 03, volume 95 published March 30, 2021. 168-172 I

Avulchayeva F. J. Improving the management system of chemical industry enterprises. “Science and innovation” халқаро илмий журналида ISSN:2181-3337. 2022 йил. 8-сон 386-393 бетлар.

Авулчаева Ф.Ж. Бизнес моделларини стратегик ёндашув асосида такомиллаштириш. International Scientific-Practical Distance Conference «The 21 st Century Skills for Professional Activity» 2021/VI. 69-73 бетлар.

Abduvakhidovna, Y. N. (2022). Directions for the Effective Use of Innovative Strategies in the Management of Industrial Enterprises. Open Access Repository, 8(6), 125-129.

Yuldasheva, N. (2022). Features of the process of forming innovative strategy under conditions of modern realities. Academic research in modern science, 1(9), 310-312.

Юлдашева, Н. (2022). Корхоналарда инновацион ривожланиш стратегиясини бошқариш хусусиятлари. Экономика и образование, 23(2), 129-135.

Юлдашева, Н. А. (2022). Научно-теоретические аспекты разработки инновационных стратегий в управлении промышленными предприятиями. Бюллетень науки и практики, 8(5), 457-461.

Abduvakhidovna, Y. N. (2023). Factors influencing the implementation of the innovation strategy at industrial enterprises. World Bulletin of Management and Law, 19, 5-11

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Avulchayeva , F. J. (2024). KIMYO KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA BIZNESNI BOSHQARISH MODELLARINING ROLI VA AHAMIYATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 25–28. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.900

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...