TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna Qoʻqon Universiteti oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.806

Keywords:

diversifikatsiya, COVID-19, turoperator, sayyohlik kompaniyasi, turistik bozor, inqirozdan chiqish, mexanizm, tashqi noaniqlik.

Abstract

Turizm faoliyatidagi jiddiy xavflarni minimallashtirish yoki oldini olish uchun diversifikatsiya qilish zarur. Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi tashqi muhitdagi noaniqlik sharoitida, ichki turistik turoperatorlar faoliyatini diversifikatsiya qilish strategiyasini aniqlashdan iborat. Ishning uslubiy asosini yangilash, tizim tahlili, tasniflash, statistik tahlildan foydalangan holda ekologik noaniqlik davrida diversifikatsiya va uning turoperatorlarga ta'sirini baholash tashkil etildi. Maqolada "diversifikaеsiya" tushunchasi koʻrib chiqiladi, uning asosiy turlari va faoliyat sohalari boʻyicha turizm operatorlarining tasnifi koʻrsatilgan. Pandemiya davridan keyin Oʻzbekiston turizm sanoatini rivojlanishi va asosan 2022-yilgi kirish turizmi taрlili keltirilgan. Shuningdekб 2020-yilgi statistik ma'lumotlarga asoslanib, Oʻzbekiston fuqarolari hatto COVID-19 pandemiyasi davrida ham ichki turizmga qiziqish bildirishgan degan xulosaga kelindi. Turoperatorlar va sayyohlik firmalariga turizm xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni saqlab qolish va rivojlanish imkonini beruvchi diversifikatsiyaning asosiy usullari keltirilgan. Amaliy ahamiyati tashqi muhitdagi noaniqlik sharoitida diversifikatsiya strategiyasini aniqlashda, Oʻzbekiston va xorijiy turoperatorlarni diversifikatsiya qilish xususiyatlarini, jahon amaliyotida turizm mahsulotini diversifikatsiya qilish usullarini aniqlash yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ермаков Г.В. Проблемы и перспективы диверсификации туристских продуктов регионов // Молодая наука. – 2019. – №1. – С. 16.

Медяник А.В. Специфика процесса управления рисками на предприятиях туристической деятельности // Туристическая деятельность России. – Москва: Изд-во РДЛ, 2017. – 34 с.

Гуцев М. В. Диверсификация на высокотехнологичных предприятиях. – Текст: электронный // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №10 // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»:[сайт]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya-na- vysokotehnologichnyh-predpriyatiyah (дата обращения: 20.02.2021).

Никитин С, Демидова Л., Степанова М. Монополия, олигополия и конкуренция // Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 3. – С. 18–26.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегий: учеб. для вузов / пер. с англ.; под ред. Л. Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – Москва: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. – 86 с.

Berry C. H. Corporate Growth and Diversification // Journal of Law and Economics. – 1971. – Vol. 14, № 2. – P. 371–383.

Ляшко Ф.Е., Приходько В. И., Тютюшкина Г.С. Стратегический менеджмент в авиастроении: учебное пособие. – Ульяновск, 2003. – 240 с.

Макаров А. В., Гарифуллин А. Р. Диверсификация как инструмент развития современного предприятия // Известия УрГЭУ. – 2010. – № 1(27). – С. 27–36.

Рудык Н. Б. Конгломеративные слияния и поглощения: книга о пользе и вреде непрофильных активов: учебно- практическое пособие. – Москва: Дело, 2005. – 188 с.

Никитин С., Демидова Л., Степанова М. Монополия, олигополия и конкуренция. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт- Петербург: СПбГУ, 2014. – 108 с.

Новицкий Е. Г. Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями. – Москва: Буквица, 2001.

– 256 с

Norcheye A.N. “Oʻzbekistonda COVID-19 pandemiyasining turizmga ta’sirini yumshatish yoʻllari” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil 346-351 Б.

А. Очаров, М. Малкина “Влияние экономической нестабильности на развитие европейского туристского рынка” Современная Европа, 2021, № 2, с. 75‒88

Sultonova, Yulduzxon. "Turistik xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiyalashni boshqarishning xorij tajribalari va undan mamlakatimiz amaliyotida foydalanish uslubiyotlari." Iqtisodiyot va taʼlim 24.4 (2023): 318-326.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta’sirini yumshatish boʻyicha birinchi navbatdagi chora tadbirlar toʻgʻrisida»gi 2020-yil 19-martdagi PF-5969-son Farmon

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oʻzbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora- tadbirlari toʻgʻrisida»gi 2016-yil 2-dekabrdagi PF-4861-sonli Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2016 y., 49-son, 558-modda. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4861 of December 2, 2016 "On measures to ensure the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan." Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2016, No. 49, Article 558)

Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna “Turistik xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiyalashni boshqarishning xorij tajribalari va undan mamlakatimiz amaliyotida foydalanish uslubiyotlari” Iqtisodiyot va ta'lim / 2023-yil 4-son.

Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna “Turistik mahsulotlar va xizmatlar mohiyatiga yondashuvlar va ularni diversifikatsiyalash jarayonining nazariy-uslubiy jihatlari”

Mirzaev A.T. Assessment of cluster formation in management of recreational activity. International Scientific Journal “Theoretical & Applied Science”, Philadelphia, USA. 04, (84), 2020. – 605-610-pp.p -ISSN: 2308-4944. http://T-Science.org

Mirzaev A.T. Evaluation of innovation capacity resource components in effective management of recreational clusters on the basis of econometric analysis. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). India. Volume: 5 Issue: 7 July 2020. –P.131-

DOI: https://doi.org/10.36713/epra4790

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna. (2023). TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 66–69. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.806

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...