MЕHNAT BOZORINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA MARKЕTING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

MЕHNAT BOZORINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA MARKЕTING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Authors

  • Tashpulatov A Farg‘ona politexnika instituti “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasi dots.nti, iqtisodiyot fanlari doktori (DSs)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.798

Keywords:

qishloq mehnat bozori, ishchi kuchiga talab va taklif, marketing tadqiqotlari, kadrlar marketingi, marketing dasturi.

Abstract

Maqolada qishloq aholisining ish bandligini ta’minlashda marketing tadqiqotlaridan foydalanish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Mehnat bozorida marketing tadqiqotlarini tashkil etish va o‘tkazishning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olingan. Marketing tadqiqotlarida ishchi kuchiga ta’sir etuvchi omillar muhim belgilari bo‘yicha guruhlangan. Farg‘ona viloyati qishloq tumanlaridagi bandlik va ishsizlik holatini dinamik tahlil qilish asosida tuman va sanoat korxonalari miqyosida ishchi kuchiga talab va taklifni muvofiqlashtirish hamda aholi bandligini oshirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Абдурахмонов Қ.Х., (2019). Экономика труда. Теория и практика: учебник: в 2 ч./ К.Х.Абдурахманов. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».

Arabov. N., (2017). Samarqand davlat universiteti. Mehnat bozori infrtuzilmasi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahmaiyati va tamoyillari. 27.02.2017 №2 (110)-2017. Internet manzil: http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/46523--mеhnat- bozori-infratuzilmasi-rivojlanishining-ijtimoiy-iqtisodiy-ahamiyati-va- tamoyillari

Доценко С.И., (2014). Вектор Шепли как способ справедливого распределения / С. И. Доценко // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2014. - № 3. - С. 111- 122. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jopm_2014_3_16

Isamuhamedov B.B, (2016). TDIU mehnat bozorida malakali iqtisodchi kadrlarga bo‘lgan talab va uning taklifini marketing tadqiqoti. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2016 y. Internet manzil:http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/34_B_Is amuhamedov_.pdf

Крылов А.О., (2013). Изучение рынка труда с позиции маркетинга персонала. Вестник Университета.2013 №19, стр.237-241

https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-rynka- truda-s-pozitsii-marketinga-personala

Мальцева А.В Вопросы структуризации экономики.

№3, 2012 Материалы IV Международной НПК по СТО в Махачкале стр.180-182.

https://cyberleninka.ru/article/n/segmentatsiya-rynka-truda- potentsial-sovremennyh-metodov-analiza-dannyh

Xolmo‘minov Sh.R., (2016). Qishloq mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishi hamda ularni modellashtirish (monografiya) – T.: “Fan va texbologiyalar”, 2016. -232 b.

Xolmo‘minov Sh.R., Arabov N.U., (2016). Mehnat bozori infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. –T.: “ Fan va texbologiyalar”, 2016. -332 b.

Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Обзорная версия. Международное Бюро Труда – Женева: МБТ, 2017. Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/wcms_ 554952

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Tashpulatov A. (2023). MЕHNAT BOZORINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA MARKЕTING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 41–44. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.798

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...