OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR

OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR

Authors

  • Murodova Mohigul Chori qizi Toshkent moliya instituti “Iqtisodiy xavfsizlik” kafedrasi katta oʻqituvchisi PhD

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.792

Keywords:

Oziq-ovqat mahsuloti, Inflyatsiya, Yog‘- moy sanoati, Skewness, Jak-Bera mezoni, Korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi, Variance Inflation Factors, avtokorrelyatsiya, Mean absolute percent error

Abstract

Maqolada Oʻzbekistonda oziq-ovqat sanoatini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari bilan bog‘liq boʻlgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Jahon banki. Global iqtisodiy tahlil. https://www.worldbank.org/en/ publication/global-economic- prospects

Милл Дж. С. Основи политической економии.М.: Прогресс,

– 480 с.

Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рондерс Й. За пределами роста. М.: Наука, 1994. – 304 с.

Whitby M., Ward N. The UK strategy for sustainable development: a critical analysis, 1994. – 98 p.

Бурмистров Н.A. Формирование модернизированной стратегии развития предприятий пишевой промишленности. Aвтореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Саратов, 2011. – 20 с.

Костюков Йе.Б. Организационно-економические аспекти еффективного развития отраслей пишевой промишленности. Aвтореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Москва, 2003. – 17с.

Dodiyev F.U. Post pandemiya sharoitida banklar investitsiya faoliyatini rivojlantirish//Moliya va bank ishi. – T.: 2020. – № 2. – 36-41 b; Aliyev Ya.E. Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda agrar bozorni rivojlantirish masalalari//Moliya va bank ishi. – Toshkent,2020. – № 2.

– 206-211 b.

Eременко Д.В. Экономические аспекти устойчивого развития пишевой и перерабативаюшей промишленности. Aвтореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Москва,2004. – 15 с.

Зубарев К.A. Организационно-економическое обеспечение функсионирования предприятий пишевой промишленности в современних економических условиях. Aвтореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Нижний Новгород, 2003. – 11 с.

Толкачева С.В. Научно-методические аспекти диверсификации предприятий хлебопекарной промишленности. Aвтореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Воронеж, 2007. – 18 с.

Настин A.A. Селскохозяйственний кластер Дании// Економика селскохозяйственних и перерабативаюших предприятий.- Москва, 2011. №4.- 45 с.

Глотка A.В. Инновационна кластерная развития AПК//Материали межрегиононалной научно-практмческой конференсии“Проблеми и переспективи государственно- правового, економического и социалного развития субъектов Российской Федерации”. - Горно-Aлтайский, Рио Гаг, 2008. – 104 с.

Тохчуков Р. Р. Предпринимателский агропромишленний кластер: теоретические основи создания и функсионирования в системе AПК//Современние научние исследования.Електронний научний журнал.- №2, 2012. http://www.sni-vak.ru/ info@sni-vak.ru

Кириченко Д. A. Исследование вопросов современного состояния налогового учета расходов селскохозяйственних организаций // Aудит и финансовий анализ. – 2012.– №2. – 92-96 с.; Бугаева Т.Н. Aктуалние проблеми финансового обеспечения селского хозяйства//Финанси, банки, инвестиции. – Крим, 2018. –

№1. – 42-43с.; Рикова И.Н. Експортний потенсиал агропромишленного комплекса России: особенности, финансирование, прогнози. – Финансовие исследования. – М.: 2018. – №2. – 14с.

Shodmonov E.Sh. Oʻzbekistonda agrar islohotlarni

chuqurlashtirishda banklar faolligini oshirishning asosiy yoʻnalishlari.

I.f.n. ilm. darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: BMA, 2005. – 22 b.

Isakov J.Ya. Xizmat koʻrsatish sohasini rivojlantirishda kredit samaradorligini oshirish. I.f.d. ilm. dar. ol.uch. taqd. et. diss. avtoref. – T.: 2016. – 16-17 b.

Yusupov M.S. Qishloq xoʻjaligini davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarinii takomillashtirish. I.f.b. falsafa dokt. diss. avtoref. – T.: 2018. – 56 b.

Ismaylova S.S. Oʻzbekiston Agrosanoat majmuasida lizing faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy asoslari. I.f.n. ilm. dar. ol. uch. yoz. diss. avtoref.– T.: 2009. – 15 b.

Murodova D.Ch. Qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilarini mikromoliyalashning metodologik asoslarini takomillashtirish. I.f.n. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – T.: 2019. – 56 b.;.

Чекулаев М. Загадки и тайни опсионной торговли. М.: ИК Aналитика, 2001. – С. 10.

Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // The Journal of Political Economy. May - June, 1973. Vol. 81 (Issue 3). – P. 637-654.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Murodova Mohigul Chori qizi. (2023). OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 3–12. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.792

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...