OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK VOSITALARNING CHOGʻISHTIRMA TADQIQI

OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK VOSITALARNING CHOGʻISHTIRMA TADQIQI

Authors

  • Uzakova Lola Anvarovna Oziq ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Fargʻona davlat universiteti ingliz tili oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.877

Keywords:

To‘y, lingvokulturologiya, oila, til, leksik vositalar, ota-ona

Abstract

Ushbu maqolada tilshunoslikda oʻzbek va ingliz tillarida toʻy bilan bogʻliq leksik vositalarning chogʻishtirma tadqiqi oʻrganilishi umumiy tasnifi berilgan. Oʻzbek va ingliz toʻy soʻzi lingvokulturologik tahlil va muhokama qilingan. Shuningdek, toʻy bilan bogʻliq leksik vositalarning ishlatilishlarining oʻxshash va qarama qarshiliklari koʻrib chiqilgan. Tо’y bilаn bоgʻliq mаrоsimlаrning nоmlаri, tо’y mаrоsimi nоmlаrining pаydо bо’lishi, tо’y etnоgrаfiyаsi, tо’y bilаn bоq’liq urf-оdаt udumlаrini оnоmоsiоlоgik tаdqiqi, tо’y leksemаsini mа’nо vа etimоlоgiyаsi hаqidа tаriхiy yоzmа mаnbаlаrdа аnсhаginа qiziqаrli fikrlаr mаvjud. Muallif oʻzbek nikoh toʻyining barcha jarayonlariga: sovchilik, fotiha, bevosita nikoh toʻyi urf-odatlariga va toʻydan keyin oʻtkaziladigan udumlarga alohida e’tibor qaratadi. Etnografiyaning nazariy muammolari sirasiga kiruvchi ma’naviy madaniyatning muhim qismi boʻlgan oila-nikoh masalalariga bagʻishlangan tadqiqot qarashlari keltirlgan. Maqola, lingvokulturologiya fenomeniga qiziqish ortib borayotgani, til, madaniyat, antropologiya, etnolingvistika va koʻp tilli shaxsni rivojlantirish asoslari, madaniyatlararo muloqot sharoitida nutq xatti-harakatlarining sotsial-madaniy normalari kabi muammolarni muqarrar ravishda dolzarb qiladi. Shuningdek, har qanday xalqning toʻy bilan bogʻliq til madaniyati, urf-odatlari, marosimlari nuqtayi nazaridangina tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

marosimlari. –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 155 b.

Аширов А. (2008). Древние религиозные верования в традиционном быту узбекского народа (по материалам Ферганской долины) Этнология. автореф. дисс. …канд. филол. наук. –Ташкент, 33 с.

Ashirov A. (2007). O‘zbek xalqining qadimiy etiqod va marosimlari. –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 28 b.

4. Asqarov A. (2007). O‘zbek xalqining etnogenezisi va etnik tarixi. – Toshkent: Universitet, 273 b.

Валиева М.(2022). Лингвокультурология как особая научная дисциплина. “Экономика и социум” №5(96)-1, с 346. www.iupr.ru

Джурабаев А.(1971). Названия свадебных церемоний в узбекском языке (На материалах андижанской группы говоров). Дисс…канд. филол. наук. – Ташкент, с 9.

Jabborov I. (1994). O‘zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 55 b.

Jabborov I. (1994). O‘zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 235 b.

9. Ismoilov X. (1992). O‘zbek to‘ylari. – Toshkent: O‘zbekiston, 23 b.

Karimova M. (2000). Cho‘ntagi bor daraxtlar. Farg‘ona, 31 b.

Kaxarova M.(2000). O‘zbek etnografizmlarining sistemaviy tadqiqi. Filol. fan. nomz. diss. avtoref. – Toshkent, 24 b.

Кононов А. (1960). Грамматика современного узбекского литературного языка. Москва: Издательство АН СССР, с 88.

Sarimsoqov B.(1986). O‘zbek marosim folklori. - O‘zbekiston: Fan, 128 b.

Siyosatnoma. Nizomulmulk siyar ul-mulk.(2008).- Toshkent: Yangi asr avlodi, 5 b.

Tursunov U., Muxtorov A., Rahmatullayev Sh.(1986). Hozirgi o‘zbek adabiy tili.-Toshkent: Universitet, 72 b.

Baldizzone T., Baldizzone G.(2001). Wedding ceremonies: Ethnic symbols, costume, and rituals. Paris, France: Flammarion, p 43.

Baldizzone T., Baldizzone G.(2001). Wedding ceremonies: Ethnic symbols, costume, and rituals. Paris, France: Flammarion, p 82

Karen M. Wedding wishes: how to write best wedding congratulations.www.academia.edu.(2022).

Kurbanazarova N. (2021). Surxondaryo vohasi toʻy marosimi etnografizmlarining semantik tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi. –Termiz, 15

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Uzakova Lola Anvarovna. (2023). OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK VOSITALARNING CHOGʻISHTIRMA TADQIQI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 217–221. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.877

Issue

Section

Lingvistika / Linguistics
Loading...