TARBIYASI QIYIN O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH MASALALARI

TARBIYASI QIYIN O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH MASALALARI

Authors

  • Asilova Sanobar Xatamboyevna Qо‘qоn univеrsitеti “Tа’lim” kаfеdrаsi о‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.865

Keywords:

deviant xulq, tarbiyasi qiyinlik, nazoratga olish, individual xususiyat, qiziqish, qobiliyat, past o‘zlashtiruvchilar, kasb-hunar, ongli kasb tanlash, to‘g‘ri tanlov qabul qilish

Abstract

Mazkur maqolada ta’lim muassasalarida tarbiyasi qiyin o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish muammolari va yechimlari to‘g‘risidagi fikr va mulohazalar keltirib o‘tilgan. Tadqiqot jarayonida tarbiyasi qiyin o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish mavzusida izlanishlarni amalga oshirgan Sharq va G‘arb olimlari va izlanuvchilarining o‘nlab asarlari hamda tadqiqot ishlarini o‘rganilib chiqildi. Mamlakatimizda o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish masalalari hamda ta’lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ishlar o‘rganildi. Tadqiqotni olib borish uchun so‘rovnoma, test, kasblar tuzilmasi metodi va suhbat usullaridan keng foydalanilgan. Natijalar qismida tadqiqot natijasida kelib chiqqan natijalar, ko‘rsatkichlarni tahlil va muhokama qilindi. Tarbiyasi qiyin o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish masalalariga mazkur maqolada katta e’tibor qaratilindi. Maqola so‘nggida muallif xulosasi va takliflari keltirib o‘tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abu Ali ibn Sino. Tadbir-ul manzil. Muhammad Najmiy Zinjoniy tarjimasi – Tehron: Eron, milliy kutubxonasi, 1902 -28-bet

Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Xalq merosi, 1993. – B. 159.

Yusuf Xos Hojibning „Qutadgʻu bilig“ asari, T., 1991;

Asilova Sanobar Xatamboyevna. (2023). Oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirishda pedagogik-psixologik yordam. [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10429442

Abduraxmonova, N. A. qizi. (2023). Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 208–211. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5507

Komiljonova, G. N. qizi. (2023). Fanlararo bog‘lanish asosida boshlang‘ich ta’limni amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 198–201. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5505

Mirzaliyevna, S. Z., & Mashhura, X. (2023). Pedagogik texnologiyalarning vazifalari va maqsadi. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 687-689

Raximjonovna, U. N. (2023). Oʻsmir yoshidagi o‘quvchilarda “tarbiya” fanini o‘qitish orqali mustaqil fikrlashga o‘rgatish. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(6), 232-237.

Valiyeva, N. (2023). Boshlang ‘ich sinf matematika darslarida sharq allomalarining asarlaridan foydalanish. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 549-550.14:53

Xursanov, O. (2023). Talabalarni hamkorlik texnologiyasi asosida o‘quv – ma’naviy moslashuvchanlik imkoniyatlarini oshirish texnologiyasi (1 - kurs talabalari misolida). Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 264–269. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5519

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-har-qanday-vazifa-birlamchi-ah

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Asilova Sanobar Xatamboyevna. (2023). TARBIYASI QIYIN O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH MASALALARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 180–183. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.865

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...