YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADGʻU BILIG” ASARINING OʻRGANILISHI HAMDA ASARDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QOʻLLANILISHI

YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADGʻU BILIG” ASARINING OʻRGANILISHI HAMDA ASARDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QOʻLLANILISHI

Authors

  • Abdullaeva Vazira Quronovna Qoʻqon Universiteti “Ta’lim” kafedrasi oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.864

Keywords:

Frazeologiya, frazeologik birikmalar, frezeologik sistema, somatik frazeologik birliklar, koʻchma ma’no, frazeologik monosemiya va frazeologik polisemiyalar.

Abstract

Mazkur maqolada Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu bilig” asarining oʻrganilishi va asarda somatik frazeologik birliklardan foydalanganlik jihatlari va birliklarnig sistemasi toʻgʻrisida fikr yuritiladi. Tadqiqot jarayonida tilshunoslik mavzusida izlanishlarni amalga oshirgan jahon olimlari va izlanuvchilarning oʻnlab asarlari hamda tadqiqot ishlari oʻrganib chiqildi. Mamlakatimizda ham bir necha nafar izlanuvchi va olimlarning frazeologizm hamda tilshunoslik sohasida olib borgan izlanishlari oʻrganildi. Tadqiqotni olib borish uchun kuzatish, izohli va lugʻaviy tahlil usullaridan keng foydalanilgan. Natijalar qismida tadqiqot natijasida kelib chiqqan natijalar va koʻrsatkichlar tahlil etilib, muhokama qilindi. “Qutadgʻu bilig” asarida somatik frazeologik birliklardan foydalanganlik koʻrsatkichlari hamda frazeologik birliklarning grammatik xususiyati koʻrsatkichlarining tahliliga katta e’tibor qaratildi. Maqola soʻnggida muallif xulosasi va takliflari keltirib oʻtildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

SH.H.Nurmamatova.Fil.f.d.diss...avtoreferati.(2021),2-B.

M.I.Gadoyeva. Somatizm frazeologik birliklarning konseptual tahlili. NamDu ilmiy axborotnomasi,(2020 yil, 12-son)

3.Q.Кarimov.Qutadgʻu bilig.Oʻzbekiston,Т.(1971),5,14-B.

4.B.I.Boltayeva. Oʻzbek tili frazeologik birliklarning transformatsiyasi. Dessetatsiya avtoreferati.(2019) 13-B

5.Yoʻldoshev.B, Rashidov.U. Oʻzbek frazeologiyasi. Toshkent. Navroʻz, (2016)

U.M.Rashidova. Oʻzbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. Fil.fan.diss.avtoreferati, Samarqand,(2018),2-B.

M.F.Xolmurodova. Qutadgʻu bilig leksikasi, Fil.fan... boʻyicha diss...avtoreferati.(2019), 2-b.

Usmonova. M.Yusupova.I. Turli tizimli tillardagi somatik frazeologik birliklarning semantik tadqiqi.(2022),8-B

9.M.I.Gadoyeva. Ingliz va o‘zbek tillarda somatik frazeologik birliklar pragmatikasi. Namdu ilmiy axborotnomasi. (2021 3-son)

Бартолғд В.В Богра-хан, упомянутқй в «Кутадгу билиг». Соч., т У, М.. Наука, 1968; Очерк истории

Mamatov A.E. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari. DDA.T( 2000) , B-50.

Maxmudova Zilola. (2023). TALIM MUASSASI RAHBARLARIDA YUKSAK AXLOQIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 78–83. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/17

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

Yoʻldoshev. B. Rashidov. U. Oʻzbek frazeologiyasi. Toshkent. Navro‘z, (2016),B-48

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Abdullaeva Vazira Quronovna. (2023). YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADGʻU BILIG” ASARINING OʻRGANILISHI HAMDA ASARDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QOʻLLANILISHI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 174–179. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.864

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...