KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IJTIMOIY- IQTISODIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IJTIMOIY- IQTISODIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Authors

  • M.M. Tojiyeva Qo‘qon Universiteti o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.852

Keywords:

biznes, tadbirkorlik, kichik biznes, taraqqiyot startegiyasi, tizim, ijtimoiy-iqtisodiy tizim.

Abstract

Ushbu maqolada kichik biznesni qoʻllab-quvvatlash va yanada rivojlantirish uchun mamalakatimiz rahbari tomonidan chiqarilayotgan farmon va qarorlar, taraqqiyot strategiyasida tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan chora tadbirlar va belgilanagan vazifalar, bugungi kunda faoliyat yuritayotgan, yangi tashkil etilgan hamda faoliyati tugatilgan tadbirkorlik subyektlari soni statistik tahlili, ularning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy tizimiga ta’siri haqida yozilgan. Muallif tomonidan mamlakat yalpi ichki mahsuloti, bandlik, sanoat, eksport va importga kichik biznesning ta’siri statistik tahlil qilingan, kichik biznesning ta’sir sohalarini nazariy jihatdan guruhlarga ajratilgan, tegishli xulosalar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF-60-son.

Stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.

Boutillier, S. (2019). Small entrepreneurship, knowledge and social resources in a heavy industrial territory. The Case of Eco-Innovations in Dunkirk, North of France. Journal of the Knowledge Economy, 10, 997-1018.

O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining choraklik nashri. Toshkent–2023,

B.Sh. Akbarova, Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning oʻrni. Toshkent-2021.

Tojiyeva, M. M. (2022). Biznesni rivojlаntirish sаmаrаdorligi hаmdа uni bаholаshning uslubiy yondаshuvlаri. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 5, 52-58.

Tojiyeva, M. M. Q., & Abdullayev, A. A. U. (2021). The use of modern technologies in statistical data collection. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(12), 752-757.

Elmurodov, M. N., & Tojiyeva, M. M. (2023). Kichik biznes subyektlari faoliyatini tashkillashtirishda moliyaviy hisobning ahamiyati. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 44-47.

qizi Azimova T. E. Economic directions in teaching mathematics //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 54-56.

Raxmonova, V. (2023). The role and place of mathematical models in teaching students to solve optimization problems. Modern Science and Research, 2(4), 592-597.

Kamoldinovna, S. Y. (2023). Turistik mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiyalashni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 8, 66-69

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Ugli, B. K. F. (2024). THE IMPACTING FACTORS ON SMALL BUSINESS GROWTH. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 4(01), 24-36.

Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2011. –512 с

Агеев, А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры [Текст] /Москва: Наука,1991.-112с.

Грубенкова Д.О. Предпринимательство в теориях Р. Кантильона, Маркса, Веблена и Шумпетера: сравнительный анализ // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

M.M. Tojiyeva. (2023). KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IJTIMOIY- IQTISODIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 126–130. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.852

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...