MЕHNAT BOZORIGA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

MЕHNAT BOZORIGA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

Authors

  • Saloxitdinov Sherzod Farxodovich Jizzax politexnika instituti, Iqtisodiyot va menejment kafedrasi o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.848

Keywords:

mehnat bozori, oliy ta’lim muassasalari, sifat, xizmat, baholash tizimi, tendensiyalar, mehnat, kadrlar salohiyati, tashqi muhit omillari.

Abstract

Mehnat bozoriga oliy ta’lim muassasalari tomonidan bitiruvchilarni tayyorlashni tartibga solishning institutsional asoslari tadqiq etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Global employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs International Labour Office –Geneva: ILO, 2020

https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-rynok-obrazovatelnyh-uslug-vysshey-shkoly;http://www.m-yeconomy.ru/art.php?nArtId=3649

Максимова Е.В. Развитие конкурентоспособности студента в образовательном процессе университета: автореф.дис. ...канд.пед.наук. Оренбург, 2005. 14-16 с.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qarori.

Z.T.Jumayev. Oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining sifatiga ta’sir etuvchi omillar. Journal of “Irrigation and melioration” №4(6).2016, 73 B.

Образование в системе человеческого развития: мировая практика и опыт Узбекистана // Под ред. акад. Гулямова С.С., акад. Абдурахмонова К.Х. – Ташкент. – 2004. – 34-35 с.

Abduraxmonov O. Mehnat bozorini boshqarishda ta’lim tizimiing o‘rni. I.f.n. diss...Toshkent. 2005. 30 B.

Ergashxodjayeva Sh.D., Nishonov D.Sh. Zamonaviy iqtisodiyot va innovatsiya ta’limi // O‘zbekistonda bojxona ishining dolzarb muammolari: nazariya va amaliyot. Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqola tezislari to‘plami. Toshkent. 2010. 197–198–b.

Мухтарова К.С. Распределение доходов и бедность в переходной экономике. – Алматы, 2001 г. – 223 с. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2018.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, “Xalq so‘zi” gazetasi, 2020-yil 25-yanvar. Manba: www. press-servise.uz.

X.U.Umarova Oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv tizimining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning konseptual asoslari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil 5/2021 (№ 00055), 149 http://iqtisodiyot.tsuye.uz

Коноплянский Д.А. Формирование конкурентоспособности выпускника ВУЗа в процессе обучение: роль государственно-частного партнерства. Вестник КемГУКИ 33/2015.-179 с.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yildagi 8-oktyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi farmoni. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.11.2021 y., 06/21/3/1037-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son; 04.07.2023 y., 06/23/107/0441-son)

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida Muallif tomonidan tuzilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni.https://lex.uz/docs/5841063

Jizzax viloyati Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Saloxitdinov Sherzod Farxodovich. (2023). MЕHNAT BOZORIGA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 109–112. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.848

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...