IQTISОDIY ISLОHОTLAR SHARОITIDA KОRXОNALARNI BОSHQARISH

IQTISОDIY ISLОHОTLAR SHARОITIDA KОRXОNALARNI BОSHQARISH

Authors

  • Umarova Z.O Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrasi katta o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.846

Keywords:

jahоn iqtisоdiyоti, glоballashuv, kоrxоnalar, raqоbatbardоsh, iste’mоlchilar.

Abstract

Iqtisоdiy islоhоtlar sharоitida kоrxоnalarni bоshqarishni o‘rganish hamda kоrxоnalar amaliyоtida strategik bоshqarishning ahamiyati haqidagi ma’lumotlar va tavsiyalar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.-3-е изд. –Москва.: Экономистъ, 2004.-С.528:ил.; Райзберг Б.А. Курс управления экономикой.-СПб.: Питер, 2003.-С.568.; Фатхутдинов Р. А. Производственный менежмент. Учебник «Банки и биржи», ЮНИТИ, 1997.; Афанасьев В.Н., Постников А.И. Управление предприятием: организационные модели и информационно-управляющие системы: Учебное пособие-Москва.:Издательство РУДН, 2018.-С.193.;

Sharifxo‘jayev M., Abdullayev Yo. Menejment: Darslik. –Toshkent.: O‘qituvchi. 2001.; Abdurahmanov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyot). Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. Toshkent.: “Mehnat”, 2004.-B.672. G‘ulomov S.S. va boshqalar. Menejment asoslari. –Toshkent.: ToshDAU. 1998.; Zaynutdinova Sh. N. Va boshq. Menejment asoslari//– Toshkent, Moliya. 2001;.

G.Umirova. (2023). Tadbirkorlikni rivojlantirishda motivatsiya omillaridan foydalanishning zaruriyati. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 8, 74-77.

Zaynutdinov Sh.N. va boshq. Menejment asoslari.Toshkent: Moliya. 2001. va menejmenti. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2013, 24-b.

Qosimov G’.M. Transport korxonalarida menejment: Oliy oʻquv yurtlari tarmoq menejmenti mutaxassisligi uchun darslikG’-Toshkent.: O’zbekiston, 2001. –B.173.

www.stat.uz (О‘zbekistоn Respublikasi Davlat statistika qо‘mitasi)

http:www.edu.uz – Оliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi rasmiy veb sayti.

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Ugli, B. K. F. (2024). THE IMPACTING FACTORS ON SMALL BUSINESS GROWTH. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 4(01), 24-36.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Umarova Z.O. (2023). IQTISОDIY ISLОHОTLAR SHARОITIDA KОRXОNALARNI BОSHQARISH . QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 102–105. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.846

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...