MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTIGA SOLIQ TURLARINING TA’SIRI

MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTIGA SOLIQ TURLARINING TA’SIRI

Authors

  • Bоburjоn Turаnbоyev Qodirjon o‘g‘li Qо‘qоn universiteti “Xаlqаrо turizm vа iqtisоdiyоt” kаfedrаsi о‘qituvсhisi.
  • Mamasoliyev Javlonbek Ortiq o‘g‘li Qo‘qon Universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 3-kurs talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.834

Keywords:

Yalpi ichki mahsulot, regressiyon tahlil, korrelyatsiyon tahlil, daromad solig‘i, foyda solig‘i, Fisher mezoni testi, t-student testi, Durbin-Uotson testi, Breusch-Godfrey testi, elastiklik koeffitsiyenti.

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsulotiga ba’zi soliq turlarining ta’sirini o‘rganish jarayoni tatbiq etildi. Tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad qilib, yalpi ichki mahsulotga soliqlarning ta’siri qandayligini o‘rganishdir, ya’ni YaIMga bu soliq turlari to‘g‘ri yoki teskari proporsional bog‘langanligini aniqlash. Bu ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasining rasmiy statistika qo‘mitasi sayti hamda Open byudjet saytining ikkilamchi ma’lumotlar bazasidan 2015-yildan 2022-yilgacha bo‘lgan yillik statistik ma’lumotlar olindi. Tahlil qilish jarayonida korrelyatsiyon va regressiyon tahlillardan foydalanildi. Korrelyatsiyon tahlil jarayonida yalpi ichki mahsulot bilan soliqlar o‘rtasida kuchli bog‘lanish mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, ta’sir etuvchi omillar o‘rtasidagi xususiy bog‘lanishlar kuchli. Regressiyon tahlil jarayonida bir nechta modellar, linear model, log-linear model, linear-log modeli va log-log modellari ichidan eng yaxshi natijaga ega bo‘lganligi uchun log-log modeli tanlandi. Bu modelning barcha parametrlari qiymatlari t-student testi bo‘yicha ishonchli chiqdi. Modelning haqiqiy modelga yaqinligi 0,9999 ga teng bo‘lib, prognozlash 99,9 % yaqinligini bildiradi. Shuningdek, YaIM o‘sishiga foyda, QQS, aksiz va mulk soliqlari 99,9 % yalpi ichki mahsulotning o‘sishiga ijobiy ta’sir qiladi. Regressiya modelining elastiklik koeffitsiyenti ham topilib, yalpi ichki mahsulotning o‘sishiga foyda solig‘i, aksiz solig‘i va mulk solig‘ining 1 % o‘sishi ijobiy, QQS ning 1 % ga o‘sishi esa salbiy ta’sir qilishi aniqlandi. Gistogrammada qoldiqlarimiz deyarli normal joylashgan. Regressiya modelimiz qoldiqlarida Durbin-Uotson testi bo‘yicha avtokorrelyatsiya aniqlanmadi. Avtokorrelyatsiya bo‘yicha yana Breusch-Godfrey testi ham o‘tkazildi, qoldiqlarda avtokorrelyatsiya aniqlanmadi. Hisoblangan log-log modeli grafigi haqiqiy model grafigi bitta grafikda aks ettirilganda, log-log modeli grafigi haqiqiy model grafigiga yaqin joylashganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Statistika Qo‘mitasi rasmiy sayti https://stat.uz/

O‘zbekiston Respublikasi “Ochiq budjet” portali sayti https://openbudget.uz/

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Soliq qo‘mitasi sayti https://www.soliq.uz/

Desislava Stoilova, Nikolay Patonov – “An empirical evidence for the impact of taxation on economy growth in the european union” Book of Proceedings-TMS Algarve 2012 vol.3.https://www.redalyc.org/pdf/3887/388743876026.pdf

Cengiz Arikan, Yeliz Yalcin – “Determining the Exogeneity of Tax Components with Respect to GDP”, (International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences) Vol.3, No.3, July 2013, pp.242-255.

https://hrmars.com/papers/detail/IJARAFMS/151/Determining-the-Exogeneity-of-Tax-Components-with-Respect-to-GDP

Grace N. Ofoegbu,David O. Akwu, Oliver O – “Empirical analysis of effect of tax revenue on economic development of nigeria” International Journal of Asian Social Science, 2016, 6(10): 604-613.

https://archive.aessweb.com/index.php/5007/article/view/2842

To‘rayev Sh.Sh – “Milliy iqtisodiyotda soliq yukini optimallashtirishni ekonometrik modellashtirish” Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022-yil, 3-son.

https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/17047

Jorj Abuselidze – “Optimality of tax policy on the basis of comparative analysis of income taxation” European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 1, 272-293.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3879445

Hieu Huu Nguyen – “Impact of Direct Tax and Indirect Tax on Economic Growth in Vietnam” Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 6 No 4 (2019) 129-137

https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915658234262.page

Augustine Nwekemezi Odum, Chinwe Gloria Odum , Francis Chinedu Egbunike-“Effect of Direct Income Tax on Gross Domestic Product: Evidence from the Nigeria Fiscal Policy Framework” Indonesian Journal of Applied Business and Economic Research Vol.1, No.1, pp.59-66, 2018 https://www.researchgate.net/publication/328207120_Effect_of_Direct_Income_Tax_on_Gross_Domestic_Product_Evidence_from_the_Nigeria_Fiscal_Policy_Framework

B.Gashi, G. Asllani, L.Boqolli – “The Effect of Tax Structure in Economic Growth” International Journal of Economics and Business Administration Volume VI, Issue 2, 2018.

https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43727

Оgli, T. B. Q. (2021). Xoʻjаlik yurituvсhi subyektlаrning tаbiiy resurslаrdаn sаmаrаli fоydаlаnishgа erishishlаridа sоliqlаrning tа'sirсhаnligini оshirishning аhаmiyаti. Оrientаl renаissаnсe: Innоvаtive, eduсаtiоnаl, nаturаl аnd sосiаl sсienсes, 1(1), 246-250.

Turаnbоyev, B., & Musаbekоv, S. (2023). Digitаl Trаnsfоrmаtiоn оf Tаx Systems. Yаshil iqtisоdiyоt vа tаrаqqiyоt, 1(11-12).

Boburjon, T., & Shohruhxon, N. (2023). The role of taxes in the budget income in the case of Uzbekistan. Журнал: Союз Hауки и Oбразования, 5(1), 9-12

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Bоburjоn Turаnbоyev Qodirjon o‘g‘li, & Mamasoliyev Javlonbek Ortiq o‘g‘li. (2023). MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTIGA SOLIQ TURLARINING TA’SIRI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 53–60. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.834

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...